حمایت از پایان نامه و رساله

پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری و تنظیم مقاله های بر گرفته از آنها

اساتید، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با آموزش زبان انگلیسی، مطالعات ترجمه، ادبیات انگلیسی و زبانشناسی میتوانند از امکانات مرکز تحقیقات زبان انگلیسی بهره بگیرند.