پژوهشهای برون دانشگاهی

  1. پژوهش در حوزه زبان آموزی
  2. گسترش و تجمیع منابع فکری
  3. درس گفتارهای زبانی
  4. آسیب شناسی زبانی شهروندی
  5. کاربست اخلاق در ترجمه (شفاهی و کتبی) – مطالعه رویکردها و راه بردها