دوره ها

– راه اندازی دوره های کوتاه مد ت وفشرده:

الف. دوره ویراستاری فارسی و انگلیسی

ب. دوره آموزش ترجمه

ج. مقاله نویسی به زبان انگلیسی و فارسی

د. کلاسهای مکالمه انگلیسی مقدماتی، متوسطه و پیشرفته

ه. کلاسهای خواندن و درک مفاهیم

و. هرگونه دوره های زبان تخصصی خاص به سفارش ارگانهای دولتی و خصوصی