کارگاههای آموزشی

لیست کارگاههای آموزشی در دست اجرا:

اجرای کلیه کارگاههای مرتبط با زبان شامل:

الف. آزمون دانش مدرس بر اساس الگوی دانشگاه کمبریج

ب. نامه نگاری به زبان انگلیسی با رویکرد عملگرایی

ج. آموزش نگارش پیشرفته به زبان انگلیسی (نگارش پایه)

د. کارگاه نرم افزار تحقیق کمی و کیفی

ه. کارگاه مهارت بنیاد (نظیر املاء انگلیسی، خوشنویسی انگلیسی و غیره)

و. کارگاه نیاز بنیاد (نظیر نگارش پرو پوزال، مقاله، چکیده نویسی و....)

ز. کارگاه ترجمه کتبی و شفاهی

ح. کارگاه تعلیم زبان (اجرا و نطق علمی)

ط. کارگاه اخلاق حرفه ای

ی. کارگاه تنظیم رزومه به زبان انگلیسی

ک. کارگاه سوء ترجمه و سوء تدریس

 

آرشیو کارگاههای اجرا شده در سال ۱۳۹۶:

در سال جاری عنوان ده کارگاه به شرح زیر به تصویب شورای محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب رسید. عناوین کارگاه ها به شرح زیر است:

  1. کارگاه ساختن آیتم های خواندن و درک مطلب از طریق مهندسی معکوس
  2. آموزش TKT بر اساس الگوی دانشگاه کمبریج
  3. آموزش نامه نگاری با رویکرد عملگرایی
  4. آموزش و افزایش مهارت جمله نویسی به زبان انگلیسی
  5. ارزشیابی آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری
  6. سواد آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری
  7. آموزش مهارتها و سازه های زبانی از طریق فناوری
  8. دوره های تربیت مترجم همزمان (شفاهی) مقدماتی
  9. دوره های تربیت مترجم همزمان (شفاهی) انگلیسی (پیشرفته)
  10. کاربرد bootstrapping در پردازش داده های علوم انسانی و زبانی