عملکرد سال ۹۷

فعالیت مرکز تحقیقات زبان انگلیسی در سال ۱۳۹۷ بقرار ذیل می باشد:

۱ – دایره ترجمه

راه اندازی دایره ترجمه که شامل ترجمه چکیده مقاله های فارسی به انگلیسی- انگلیسی به فارسی- ترجمه اسناد و مدارک اساتید و دانشجویان و..........

۲ – اجرای کارگاههای مرتبط با زبان

الف. آزمون دانش مدرس بر اساس الگوی دانشگاه کمبریج

ب. نامه نگاری به زبان انگلیسی با رویکرد عملگرایی

ج. آموزش نگارش پیشرفته به زبان انگلیسی (نگارش پایه)

د. کارگاه نرم افزار تحقیق کمی و کیفی

ه. کارگاه مهارت بنیاد (نظیر املاء انگلیسی، خوشنویسی انگلیسی و غیره)

و. کارگاه نیاز بنیاد (نظیر نگارش پرو پوزال، مقاله، چکیده نویسی و....)

ز. کارگاه ترجمه کتبی و شفاهی

ح. کارگاه تعلیم زبان (اجرا و نطق علمی)

ط. کارگاه اخلاق حرفه ای

ی. کارگاه تنظیم رزومه به زبان انگلیسی

ک. کارگاه سوء ترجمه و سوء تدریس

۳ – پژوهشهای برون داننشگاهی

الف. پروژه های خاص به سفارش ارگانهای دولتی و خصوصی (بعنوان مثال: پژوهشی که با شورای عالی وزارت آموزش و پرورش امضاء شده است ودر بازه زمانی پیشرو انجام خواهد شد— یک نسخه از پیش نویس این پروژه به پیوست الکترو نیکی تقدیم میگردد)

ب. پژوهش در حوزه زبان آموزی

ج. گسترش و تجمیع منابع فکری

د. درس گفتارهای زبانی

ه. آسیب شناسی زبانی شهروندی

و. کاربست افلاق در ترجمه (شفاهی و کتبی) – مطالعه رویکردها و راه بردها

۴ – راه اندازی دوره های کوتاه مد ت وفشرده

الف. دوره ویراستاری فارسی و انگلیسی

ب. دوره آموزش ترجمه

ج. مقاله نویسی به زبان انگلیسی و فارسی

د. کلاسهای مکالمه انگلیسی مقدماتی، متوسطه و پیشرفته

ه. کلاسهای خواندن و درک مفاهیم

و. هرگونه دوره های زبان تخصصی خاص به سفارش ارگانهای دولتی و خصوصی

۵ – پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری و تنظیم مقاله های بر گرفته از آنها

اساتید، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با آموزش زبان انگلیسی، مطالعات ترجمه، ادبیات انگلیسی و زبانشناسی میتوانند از امکانات مرکز تحقیقات زبان انگلیسی بهره بگیرند.