برنامه کاری مرکز

"مرکز تحقیقات زبان انگلیسی"

  1. شناسایی نیازهای جامعه و بازار زبان انگلیسی در حوزه فرهنگسازی و تجاری سازی

جهت تداوم توسعه افتخار آمیز دانشگاه آزاد اسلامی پس از تجربیات کسب شده طی سه دهه رویکرد به سمت توسعه کمی و البته کیفی ضروری است. تاکید بر این موضوع میتواند منجر به ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی مبتنی بر تولید علم و فناوری و کسب درآمد از فعالیت های پژوهشی شود.

هر یک از واحدهای دانشگاهی متناسب با توان بالقوه خود میتوانند از طریق هدفمند نمودن فعالیتهای پژوهشی و آموزشی خود در این مهم گام بردارند. اهتمام جدی در این راستا ضرورتی اجتناب ناپذیر است و مد نظر مدیران محترم ارشد دانشگاه نیز قرار دارد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با اولویت قراردادن فعالیتهای علمی و اقتصادی در حوزه های مختلف منجمله حوزه زبان انگلیسی با ایجاد مرکز تحقیقاتی بتواند گام های موثری در این حوزه در کشور بردارد.

از جمله فعالیت های برنامه ریزی شده و اولویت دار واحد تهران جنوب در این مرکز از دید اینجانب به شرح ذیل است:

۱. توسعه کیفیت و ایجاد زیر ساخت های آموزشی و پژوهشی حوزه کاربری زبان انگلیسی (این مهم با توجه به نوپا بودن مرکز و شرایط مالی مرکز ارزیابی و صورت می پذیرد).

۲. ایجاد وب سایت تحقیقاتی و پژوهشیو بروز رسانی اطلاعات آن در حوزه مطالعات زبان انگلیسی.

۳. تلاش جهت برگزاری با شکوه جشنواره ها و همایش های زبان انگلیسی در سطح ملی و بین المللی.

۴. همکاری فعال با دفتر ارتباط با صنعت و دانشگاه و جذب بودجه برون دانشگاهی در حوزه کاربری زبان انگلیسی.

۵. همکاری و ارتباط و تعامل کارآمد و موثر درون واحدی، منطقه ای و ملی.

۶. سامان دهی حضور در مسابقات و نمایشگاه های علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی زبان انگلیسی.

۷. تلاش جهت ثبت اختراع بین المللی ( Patent ) یا مالکیت معنوی به نام واحد تهران جنوب.