رئیس مرکز

معرفی رئیس مرکز:

نام و نام خانوادگی: احمد محسنی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس پست الکترونیکی: a_mohseni@azad.ac.ir

صفحه شخصی