رئیس مرکز

معرفی رئیس مرکز:

نام و نام خانوادگی: پریسا دفتری فرد

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیک: pdaftarifard@azad.ac.ir

صفحه شخصی: http://newfaculty.azad.ac.ir/p-daftarifard/fa

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=admxX_wAAAAJ