زبان، سنجش و ارزشیابی

سنجش و ارزیابی یکی از رکن های اساسی آموزش است. هر سیستم آموزشی حیاتش شاید به گونه ای وابسته به بازخوردهای سیستمی و منضبطی است که باید دریافت کند. پیرو تحولات نظری در حوزه ی آموزش، پدیده ی سنجش و ارزیابی نیزهم از منظر نظری و هم از منظر روش شناسی با تغییر در پارادایم مواجه شده است به طوریکه آموزش و سنجش به آموزش و ارزشیابی تغییر جهت داده است. بر این اساس ارزیابی آموزشی اهداف متنوع تحت عنوان (1) ارزیابی یادگیری، (2) ارزیابی برای یادگیری، و (3) ارزیابی به منزله ی یادگیری به خود گرفته و دو امر آموزش و ارزیابی در هم تنیده شده اند. لاکن در بافت آموزشی ایران به ویژه در میان جامعه ی زبان شناسی کاربردی ایران این روند چندان نهادینه نشده و جنبه ی عملیاتی به خود نگرفته است. درحالیکه انتظار تغییر در پارادایم نظری دست اندارکاران آموزش زبانهای خارجی انتظاری بجا است. بنابراین ایجاد تشکل های علمی به ویژه تشکیل یک گروه و هسته ی پژوهشی زبان، سنجش و ارزیابی بسیار ضروری به نظر میرسد در این گروه اهداف زیر دنبال میگردد:

1) نیاز سنجی و فرهنگ سازی در رابطه با سنجش و آموزش

2) تازه های نشر

3) وبینارها و سخنرانی های تخصصی

4) ارائه ی خدمات پژوهشی و آموزشی

5) انجام پروژه های ملی و بین المللی در رابطه با سنجش و ارزشیابی