نشانه شناسی زبان، هنر و ارتباطات

ماموریت این گروه عبارت است از:

         ۱-  ترجمه منابع هنری و تهیه کتاب

        ۲- بررسی علمی هنر از دیدگاه ساختار های زبانی، الگو گرفتن از مطالعات انجام شده در زبان انگلیسی و بومی کردن آن در فارسی

        ۳- انجام طرح های پژوهشی در این زمینه

       ۴- برگزاری وبینارهای مرتبط در نشانه شناسی، هنر و زبان به زبان انگلیسی و فارسی