مترجمین سایت واحد

  1. جناب آقای دکتر ربیع (هیئت علمی)
  2. جناب آقای حافظ پور سید احمد (دانشجوی  دکترا)
  3. سرکار خانم یگانه (هیئت علمی)
  4. سرکار خانم لیلا فردهی (دانشجوی دکترا)
  5. جناب آقای فرزاد حسینی (دانشجوی دکترا)
  6. جناب آقای میلاد مرادپور (دانشجوی دکترا)