کادر مدیریتی و فنی

در راه اندازی مرکز افراد زیادی در گروه های مختلف مشغول فعالیت هستند. گروه رسانه مسئولیت تبلیغات و تولید محتوا جهت معرفی مرکز را به عهده دارد. سرگروه این گروه سرکار خانم صبا صوفه (دانشجوی دکترا ی آموزش زبان انگلیسی در واحد علوم و تحقیقات تهران) است. جناب آقای داخته (دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی واحد تهران جنوب) مسئول امور دفتری و مدیریتی کلاسهای زبان میباشد. سرکار خانم داورنیا (دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی واحد تهران جنوب) مسئول حسابداری مرکز هستند و البته همه جدای از مسئولیت مشخص در قسمت های مختلف همکاری میکنند.

مسئول رسانه : سرکار خانم صبا صوفه

                    شرح وظایف:

                                ۱. ساماندهی تبلیغات و اطلاع رسانی مرکز

                                ۲. ساخت و تولید محتوا جهت معرفی و تبلیغات مرکز

                                ۳. تهیه اخبار

                                ۴. ارتباط با فرهیختگان، نخبکان دانشجویی، انجمن های علمی، و بسیج جهت ایجاد فرصت همکاری در مرکز

مسئول مدیریت کلاسها: آقای محمود داخته

                شرح وظایف:

                                ۱. هماهنگی با دانشجویان همکار که نقش کمک معلم را در کلاسها ی حضوری و آنلاین به عهده دارند

                                ۲. تهیه لیست کلاس و انجام حضور و غیاب

                                ۳. نظارت به ثبت نام

                                ۴. دریافت و تحویل فیش های واریزی شهریه به مسئول حسابداری

مسئول حسابداری و اداری مرکز: سرکار خانم زندی

            شرح وظایف:

                                ۱. دریافت فیش و فرمهای ثبت نام از مدیریت کلاسها

                                ۲. ثبت پرونده ی مالی و علمی زبان آموزان

                                ۳. ثبت هزینه ها و درآمد ها

                                ۴. تنظیم و طبقه بندی نامه ها ی اداری، صورتجلسه ها و غیره

مسئول فنی کلاسهای آنلاین : سرکار خانم توکلی

             شرح وظایف:

                                ۱. ساخت کلاسهای آنلاین

                                ۲.ضبط و دانلود کلاسهای آنلاین

                                ۳. برطرف کردن مشکلات فنی کلاسها

مسئول طراحی تبلیغات: جناب آقای هاشمی

           شرح وظایف:

                                ۱. ساخت تبلیغات

                                ۲. ساخت ویژه نامه ها