تازه های نشر

۱) ترجمه های انجام شده در فاز اول فعالیت گروه ترجمه و کرونا (لینک مقالات)

۲) ترجمه های انجام شده در فاز دوم فعالیت گروه ترجمه و کرونا در گروه اندیشه ورز استان تهران (لینک مقالات)

۳) ترجمه کتاب در رابطه با کرونا (لینک )

۴) مقالات مستخرج از پایان نامه ها، پژوهش های انجام گرفته در مرکز تحقیقات

5) راهنمای جامع ورزش و محیط زیست در مرکز تحقیقات زبان ترجمه شد