زبان و فناوری

در این گروه که افراد با تخصص از رشته های مختلف زبان، برق، مکانیک، کامپیوتر، و معماری با هم همکاری میکنند تا با انجام پروژه های مرتبط درسکارها و APPLICATION های کاربردی در رابطه با  زبان انگلیسی و حوزه های شناختی زبان ساخته شود. ماموریت گروه تولید محتواهای الکترونیکی درمانی و آموزشی است که به مرور بازار خودش را در کشور بتواند پیداکند.