زبان، شناخت و تفکر

ماموریت این گروه انجام مطالعات و طرح هایی است که از مطالعات انجام شده در حوزه ی زبان انگلیسی الگو برداری کرده و با بومی سازی مطالعات رابطه ساختاری زبانشناسی را در حوزه های دیگر بررسی میکند.

در این کار گروه سه طرح در حال پیگیری و انجام است که بزودی به اطلاع خواهد رسید.