اعضای دانشجو

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی
مقطع
محل تحصیل
گروه فعال
۱
گلنوش آسیابان
زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی
تهران مرکزی
ترجمه و فرهنگ سازی
۲
مرضیه باجلانی
آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد کرج
ترجمه و فرهنگ سازی
۳
مریم توانا
آموزش زبان انگلیسی
دانشجوی دکتری
تهران جنوب
۴
محمدرضا حسنی
مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی
تهران جنوب
۵
فرزاد حسینی
آموزش زبان انگلیسی
دانشجوی دکتری
تهران جنوب
۶
فاطمه دباغ ها
آموزش زبان انگلیسی
دانشجوی دکتری
تهران جنوب
۷
بهناز دولت زاد
حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد
تهران جنوب
۸
الهه رحمانی
آموزش زبان انگلیسی
دانشجوی دکتری
تهران جنوب
۹
فاطمه رنجبرواحد
آموزش زبان انگلیسی
دانشجوی دکتری
تهران جنوب
۱۰
کیان رهبریان
آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد
تهران مرکزی
۱۱
لیلا فردهی
آموزش ربان انگلیسی
دانشجوی دکتری
تهران جنوب
۱۲
مهدی قربانیان قهرودی
آموزش زبان انگلیسی
دانشجوی دکتری
علوم و تحقیقات
۱۳
حبیبه کاظمی
آموزش زبان انگلیسی
دانشجوی دکتری
تهران جنوب
۱۴
امیرحسین منجمی لنگرودی 
مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی
واحد کرج
۱۵
مینا وکیلی نژاد
مترجمی زبان انگلیسی
دانشجوی دکتری
علامه طباطبایی
۱۶
فرهنگ فروغی
مترجمی زبان انگلیسی
دانشجوی کارشناسی
واحد تهران جنوب