مترجمین

مترجمین همزمان (Simultaneous) و پیاپی (consecutive)

 

مرکر تحقیقات زبان انگلیسی واحد تهران جنوب بنا به درخواست شرکت ها و موسسات، سازمان ها و ادارات میتواند بر اساس نرخ توافقی بین مرکز و موسسه  و یا سازمان درخواست کننده صورت میگیرد.