مترجمین همزمان و رایزن فرهنگی

جناب آقای دکتر عبدالرضا سیری

جناب آقای دکتر علی ربیع

جناب آقای دکتر بهرام مولایی

جناب آقای دکتر اسمعیل اریب

جناب آقای دکتر امیر رخشان

سرکار خانم دکتر نسترن نصرت زادگان

سرکار خانم بهناز امانی

سرکار خانم دکتر رویا یعقوبی

سر کار خانم دکتر پانته آ هشترودی

سرکار خانم دکتر پریسا دفتری فرد