روابط بین الملل

ماموریت این گروه عبارت است از

کمک به معاونت امور بین الملل واحد در رایزنی فرهنگی

تلاش جهت گرفتن گرنت های بین المللی

مکاتبه و مذاکره با موسسات و دانشگاه های بین المللی

معرفی مترجمان همزمان جهت نمایشگاه  ها، سفارت ها و غیره