شورای مرکز تحقیقات زبان انگلیسی

این شورا متشکل از افراد زیر می باشد

۱) رئیس واحد دانشگاهی مؤسس (رئیس شورا)

۲) معاون پژوهش و فناوری / علمی واحد مؤسس (نایب رئیس شورا)

۳) رئیس مرکز تحقیقات (دبیر شورا)

۴) مدیران گروه های پژوهشی

۵) روسای دانشکده های ذی ربط