عقد قراردادهای برون دانشگاهی

۱) مجتمع فنی تهران در حال بررسی
۲) مرکز تحقیقات زبانشناسی کاربردی واحد رود هن  در حال بررسی
۳) موسسه آموزشی و پژوهشی ویرا رهیافت کیش در حال بررسی

 

 

مرکز تحقیقات زبان انگلیسی واحد تهران جنوب آماده ی همکاری با سازمانها، مدارس، موسسات فرهنگی، صنایع جهت انجام مشترک پروژه ها و دوره های زبانی، فرهنگی، تولید محتوا، و غیره است.