مقالات مستخرج از پایان نامه ها، پژوهش های انجام گرفته در مرکز تحقیقات