مقالات ترجمه شده

- پیامدھای روانی ناشی از کوید ۱۹ و فاصله گذاری فیزیکی

۲- نظم جھان در زمان ویروس کرونا

۳- کووید- ۱۹و پیامد ھای آن برای آموزش عالی

۴- نظم جھان در زمان ویروس کرونا

۵-راه ھایی برای سالم نگه داشتن کودکان به ھنگام تعطیلی مدارس

۶- ویروس کرونا در حال قدرتمند کردن دیکتاتورھا و تغییر نظام جھان

۷- آیا ویروس کرونا می تواند به صلح مثبت منجر گردد؟

۸- معمای ویروس کرونا و حقوق بشر

۹- کرونا ویروس و سلامت روان، ما برای انزوای اجتماعی ساخته نشده ایم

۱۰- ارتباط تشویش، دلواپسی و پریشان حالی با بیماری کرونا ویروس

۱۱- آیا شما بدلیل گسترش و انتقال بیماری کوید۱۹ میتوانید دارای مسئولیت کیفری باشید

۱۲- پوتین درپی ایجاد نظم جدید جھانی در; کشورھای پرخطر; در مورد بحران کرونا است

۱۳- کره جنوبی: جواب تست کرونای بیماران بھبودیافته مجددا مثبت شد.

۱۴- مقابله با بحران روانی در دوره شیوع ویروس جدید کرونا بر اساس تجربه شانگھای

۱۵- بھبود یافتن از coronavirus به چه معناست؟

۱۶- چندین راهکار برای ضدعفونی کردن خوار بار درزمان شیوع بیماری کوید ۱۹

۱۷- جستارهایی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا

۱۸- گزارش خلاصه مقالات چاپ شده در خصوص ویروس کرونا بر اساس سایت سازمان جهانی بهداشت

۱۹- توصیه های سلامت

۲۰- ایمنی و سلامت در پناه اغذیه و ادویه

۲۱- حساسیت یا کرونا؟

۲۲-  روش های انتقال ویروس کووید ۱۹

۲۳- آیا بار ویروسی بالا یا دوز عفونی کووید ۱۹را وخیم تر می نماید؟

۲۴- به ویروس کرونا مبتلا شدید یا دچار اضطراب ھستید؟

۲۵- پروتکل پژوهشی انتقال خانگی برای عفونت ویروس کرونای جدید ۲۰۱۹

۲۶- انواع کیت های تست کرونا

27- اعلام ریسک و مشارکت اجتماعی برای آمادگی و پاسخ به کرونا ویروس جدید۲۰۱۹nCoV

28- اقدامات پیشگیری در قبال ذرات معلق در هوا

29- راهنمایی های ارزشمند برای قرنطینه ی خانگی

30- مراقبت در منزل از بیماران مشکوک به عفونت کروناویروس جدید (COVID-۱۹) با علائم خفیف، و شیوۀ مدیریت تماس با این افراد (راھنمایی موقت - ۴فوریه ۲۰۲۰)

31- توصیه ھایی برای استفاده از ماسک در تجمعات، در زمان قرنطینھ ی خانگی و در مراکز درمانی در شرایط شیوع ویروس کرونا ی جدید )(

32- شرحی خلاصه از بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹

33- فا صله ۴ متری از بیماران در محیط بسته مانند اتوبوس

۳۴- پرسش و پاسخ در باره ی کرونا کوید ۱۹

۳۵- مراقبت خانگی از بیماران مشکوک به کرونا ویروس جدید ) (COVID-۱۹با علایم خفیف و مدیریت افراد پرریسک

۳۶- نگرانید که ویروس کرونا کوید ۱۹را گرفته باشید؟ به این علایم توجه کنید

۳۷- مراقب سلامت روان در ھنگام شیوع ویروس کرونا

۳۸- چرا بیماری فراگیر و مسری کرونا به نظم جدید جھانی منتھی نخواھد شد

39- صندوق بین المللی پول از درسھای اقتصادی کشور چین در مبارزه با کروناویروس میگوید

40- پیامدھای روانی ناشی از کوید ۱۹ و فاصلھ گذاری فیزیکی

41- ایجاد نسلی صرفه جو و آینده نگر و تغییر شکل اقتصادی با ویروس کرونا

42- ھمه گیری ویروس کرونا در حال تغییر شکل آموزش است