گروه ادبیات کودک

این گروه در خصوص ادبیات کودک و ترجمه، ادبیات کودک ساختار خطابه ای متن فارسی و انگلیسی، و هر آنجه که مربوط به زبان ادبیات کودک است تمرکز میکند. سرکار خانم زهره یگانه مسئولیت این گروه را به عهده دارند. آموزش زبان انگلیسی به کودکان نیز از جمله اهداف این شاخه در مرکز تحقیقات زبان انگلیسی واحد تهران جنوب است.