قرآن و ترجمه

در این گروه که به مدیریت خانم دکتر صبوحی تشکیل شده است پروژه های مربوط به ترجمه و قرآن و احادیث پیگیری میشود.