اعضای علمی

در این کارگروه ۲۶ نفر از اساتید و دانشجویان محترم از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، واحد علوم و تحقیقات، واحد کرج، و دانشگاه شهید بهشتی از گروه های زبان، حقوق، علوم سیاسی، و اقتصادی همکاری میکنند.

اساتید همکار

سرکار خانم دکتر امانی

جناب آقای دکتر مدرسی خیابانی

سرکار خانم دکتر  لواسانی

سرکار خانم دکتر دفتری فرد

سرکار خانم دکتر صمدیان

سرکار خانم دکتر ثروت شیرخانی

سرکار خانم یگانه

سرکار خانم دولتشاهی

آقای دکتر مولایی

آقای  قربانی

آقای دکتر حسنی

سرکار خانم وکیلی نژاد

دانشجویان همکار

سرکار خانم دباغها

سرکار خانم آسیابان

سرکار خانم رحمانی

سرکار خانم فردهی

سرکار خانم رنجبر

سرکار خانم دولتزاد

سرکار خانم توانا

سرکار خانم کاظمی

آقای حسینی

آقای رهبریان

خانم باجلانی

سرکار خانم کاظم زاده امیری