کرونا و ترجمه

 گروه  ترجمه و کرونا  در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ در مجتمع ولیعصر در دومین جلسه کمیته آموزش و فرهنگ سازی مبارزه با ویروس کرونا در واحد تهران جنوب با دستور ریاست محترم واحد، جناب آقای دکتر خواجوی، تشکیل شد که مقالات ترجمه شده ی این زیر گروه در سایت corona.azad.ac.ir با همت سرکار خانم رفیع زاده قرار گرفته است.